Committee

  General Chairs:

  Benlian Xu (CIT, China)

  Quanmin Zhu (UWE, UK)

  Advisory Committee Chairs:

  Shaoyuan Li (SJTU, China)

  Huigang Xu (CIT, China)

  Organizing Chairs:

  Peiyi Zhu (CIT, China)

  Ahmed Rhif (SCDC, Tunisia)

  Program Chairs:

  Jicheng Liu (CIT, China)

  Mingli Lu (CIT, China)

  Publicity Chairs:

  Weili Xiong (JU, China)

  Yuling Zhang (HIT, China)

  Weifeng Liu (HDU, China)

  Registration Chairs:

  Jian Shi (CIT, China)

  Yongxin Chou (CIT, China)

  Ya Gu (CIT, China)

  Publication Chairs:

  Fei Wang (CIT, China)

  Jihong Zhu (CIT, China)

  Wei Ding (CIT, China)

  Visiting Delegation:

  Quanmin Zhu (UWE, UK)

  Feng Ding (JU, China)

  Dimitri Lefebvre (ULH, France)

  Ahmed Chemori (LIRMM, France)

  Jawhar Ghommam (SQU, Oman)

  Weicun Zhang (USTB, China)